CERTIFIKACE CE - HODNOCENÍ SHODY STROJŮ

Stroje přizpůsobujeme minimálním požadavkům v souladu se Směrnicí 2009/104 / ES,

  • Provádíme postup pro hodnocení souladu strojů se základními požadavky podle směrnice o strojích 2006/42/EC;
  • Provádíme analýzu rizik strojů podle normy ČSN EN ISO 12100;
  • Provádíme bezpečnostní audit strojů, během kterého kontrolujeme správnost použitých bezpečnostních opatření, ověřujeme dostupnou dokumentaci, vyhodnocujeme stroje se zaměřením na dodržování harmonizovaných norem;
  • Certifikace dobrovolného stroje, nového nebo po modernizaci;
  • Certifikace strojů dovážených mimo hranice EU;
  • Připravujeme potřebnou dokumentaci pro stroje;
  • Vydáváme certifikát shody, který je základem pro vydání prohlášení o shodě ES výrobcem stroje.

Směrnice o strojních zařízeních – 2006/42/ES  

Směrnice o strojních zařízeních obsahuje základní požadavky na stroje ve verzi ochrany zdraví a bezpečnosti. Platí pro všechny stroje uvedené na trh nebo předané k užívání po roce 2004.                     
                        
                        
                        
                   
                        
                        
                        

Směrnice o pracovních zařízeních – 2009/104/ES 

Směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během používání pracovních zařízení zaměstnanci. Používá se také jako základ pro přizpůsobení strojů minimálním požadavkům, vyrobených před rokem 2004.                  
                        
                        
                        
                 
                        
                        
                        

Směrnice o tlakových zařízeních – 2014/68/EU    

Směrnice byla zavedena za účelem harmonizace předpisů v oblasti projektování, výroby, zkoušení a posuzování shody tlakových zařízení a sestav tlakových zařízení.                        
                        
                        
                        
 

Směrnice o nízkém napětí – 2014/35/EU   

Účelem této směrnice je zajistit, aby elektrická zařízení používaná v určitých mezích napětí byla navržena a vyráběla se s ohledem na zásady bezpečnosti a aby jejich používání neohrožovalo lidi, zvířata nebo majetek.

 
                        
                        

Certifikace RoHS – 2011/65/EU  

Směrnice o požadavcích na omezení používání v elektronických a elektrických zařízeních některých látek, které mohou mít nepříznivý vliv na životní prostředí. Jejím účelem je snížit množství nebezpečných látek, které vstupují do životního prostření z elektrického a elektronického odpadu.                        
                        
                        
                        

                        
                        
                        

Implementace postupů Lock-out Tag-out    

LOTO je systém postupů používaných hlavně pro bezpečné provádění údržbových prací, specifikující postup pro vypínání, blokování a označování strojů.                        
                        
                        
                        
    

Certifikace robotických buněk   

Průmyslové roboty se stávají stále běžnějšími v našem průmyslu, proto můžeme pro vás provést audit projektů nebo hotových strojů, abychom potvrdili shodu se směrnicemi norem pro roboty a robotické účely.

Projektování bezpečnostních systémů  

Projektování bezpečnostních systémů je důležitou oblastí činnosti naší firmy. Můžeme se s vámi podělit o své znalosti a zkušenosti tím, že vyprojektujeme zabezpečovací systémy pro vaše stroje, které splňují požadavky nejnovějších norem.                 
                        
                        
                        
 

Zmocněný zástupce na území EU  

Aby subjekty ze zemí mimo Evropskou unii mohly legálně prodávat své výrobky na jejím území, musí splňovat všechny požadavky příslušných směrnic a musí být označeny značkou CE. Můžeme se stát vaším autorizovaným zástupcem na území EU, což nám umožní přizpůsobit vaše stroje požadavkům směrnic.                        
                        
                        
                        

                        
                        

Měření doběhů závěsů    

Měření doběhů se provádí pro zjištění, zda je ochranné vybavení umístěno na stroji tak, aby zastavilo všechny nebezpečné pohyby stroje před kontaktem s tělem člověka. Doběh se nejčastěji měří u světelných závěsů a laserových skenerů.